Industrial Water
Homepage
Products
Industrial Water

น้ำอุตสาหกรรม

ยูยู สามารถออกแบบระบบเพื่อผลิตน้ำอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการนำไปใช้งาน Boiler, Cooling Tower, Chiller

และการนำไปใช้กระบวนการผลิตต่างๆ ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท อาทิ


น้ำ Soft โดยใช้เทคโนโลยีการ กรองด้วยเรซินประจุบวก

น้ำ Ultrapure โดยใช้ระบบ Double pass RO , EDI  และการ Polisher

น้ำ RO/DI โดยใช้เทคโนโลยีการกรองด้วย เมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส หรือเทคโนโลยีการกรองด้วยเรซินประจุบวกและประจุลบ