Service Model
Homepage
Products
Service Model


ที่ปรึกษา (Consultant)

บริการปรึกษา การบริหารงานด้านน้ำแบบครบวงจร ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและงานออกแบบต่างๆ

ก่อสร้าง (Construction)

ให้บริการงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

งานเดินระบบและบำรุงรักษา (O&M)

ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ให้บริการบริหารด้านน้ำแบบครบวงจร

สัมปทาน (Concession)

ให้บริการการทำสัมปทานธุรกิจเกี่ยวกับน้ำในสัญญาระยะยาว บริษัทลงทุนและบริหารให้ในรูปแบบ BOT, BOO, BTO เป็นต้น

พันธมิตรทางธุรกิจและการร่วมทุน (Alliance & Joint Venture)

ให้บริการการร่วมทุนในการดำเนินงานธุรกิจด้านน้ำไปด้วยกัน