Homepage
Water User Service Center
UUDMA: UU Smart DMA

UUDMA: UU Smart DMA

ในระบบส่งจ่ายน้ำประปาอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในเส้นท่อถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ การควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่เสมอเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้มีการติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพการส่งจ่ายน้ำโดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยๆ (DMA: District Metering Area) เพื่อบริหารการส่งจ่ายน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ปัญหาตามมาที่พบคือ ต้องใช้งบลงทุนสูง ชำรุดง่าย ไม่สามารถแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลเชิงสถิติเมื่อคุณภาพการจ่ายน้ำหรืออุปกรณ์ตรวจวัดผิดปกติ


ทีมวิศวกรของ ยูยู ได้พัฒนาระบบ UU Smart DMA โดยนำเทคโนโลยี NB-IoT มาช่วย ทำให้ใช้งบลงทุนต่ำ มีการติดตั้ง    แผงโซล่าเซลล์ มีระบบตรวจจับอุณหภูมิ ระดับแบตเตอรี่ การเชื่อมต่อสัญญาณ การเปิด-ปิดตู้ แจ้งเตือนเมื่อคุณภาพการจ่ายน้ำและอุปกรณ์ตรวจวัดผิดปกติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกขั้นของการพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำได้ดีที่สุด 

 UU Smart DMA ระบบจัดการส่งจ่ายน้ำและบริหารแรงดันในเส้นท่อด้วยเทคโนโลยี NB-IoT และเครือข่ายดิจิทัล ตอบโจทย์ในการลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ และช่วยให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำที่มีแรงดันสม่ำเสมอ

  • มี Realtime Dashboard แสดงข้อมูลสถิติอัตราการไหลและแรงดันน้ำ เพื่อใช้วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
  • มีระบบแจ้งเตือน เมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติในเส้นท่อ
  • ใช้พลังงานจาก Solar Cell
  • ดูสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ (เซ็นเซอร์แรงดันในเส้นท่อ / เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ / สถานะสัญญาณการติดต่อสื่อสาร / เปิด/ปิด ประตูตู้ DMA / อุณหภูมิ / แบตเตอรี่) (Infographic)


ข้อดีในการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

  • ใช้งบประมาณดำเนินการน้อยลง
  • เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำว่าจะได้ใช้น้ำที่แรงดันคงที่
  • สามารถบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • อายุการใช้งานของตู้ DMA ยาวนานขึ้น

สนใจ UUDMA: UU Smart DMA สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมจาก Clip ด้านล่าง