Homepage
ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบปฏิบัติการของ ประปา UU Group

ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบปฏิบัติการของ ประปา UU Group

           ในการใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ ของประปา UU Group บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งและอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้น้ำ คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ที่จำเป็นต่อการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้งการแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยท่านสามารถ Click ดูรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

1) นิยาม

 

ระบบปฏิบัติการ
หมายถึง
ระบบการให้บริการผ่านการสื่อสารในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ที่เปิดให้บริการผ่าน Application หรือ Platform ต่างๆ อาทิ Line OA Facebook Website และรวมถึงApplication หรือ Platform อื่นที่บริษัทฯ จะพัฒนาใช้งานในอนาคต ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ 
ประปา UU Group
หมายถึง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปา และบริษัทย่อย
บริษัทฯ
หมายถึง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปา และบริษัทย่อย
บริษัทย่อย
หมายถึง
บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด และบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
ผู้ให้บริการ
หมายถึง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กิจการประปา และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อาทิ การรับแจ้งปัญหา การติดต่อสอบถามขอข้อมูล ผ่านระบบปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับข้อมูล และให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ผู้ใช้บริการ
หมายถึง
บุคคลที่ติดต่อบริษัทฯ ผ่านระบบปฏิบัติการ เพื่อขอใช้บริการ ขอข้อมูล ขอเป็นสมาชิก ฯลฯ และยินยอมให้ผู้ให้บริการกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ภายใต้ระบบปฏิบัติการ เพื่อวัตถุประสงค์โดยสุจริตในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และบริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ข้อตกลงฉบับนี้
หมายถึง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ(ถ้ามี) รวมทั้ง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่งที่ตั้ง รหัสผู้ใช้น้ำ ชื่อเรียก/นามแฝงของผู้ใช้บริการตามที่ปรากฏในระบบปฏิบัติการต่างๆ

 

2) ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการที่ผู้ให้บริการกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้จะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy) ของบริษัทฯ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


3) ปัจจุบันการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ให้บริการตระหนักถึงความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ให้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นผู้ให้บริการจะเก็บและรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการ เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้


4) ข้อมูลที่ปรากฏบนระบบปฏิบัติการ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูปภาพ รูปแบบการแสดงผลที่ปรากฏบนระบบปฏิบัติการ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และที่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือทำการโฆษณา โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ


5) ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้กรอกเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร รายการต่างๆ ในระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือมิใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการมีสิทธิระงับ ยกเลิกการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ หรือปฏิเสธการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


6) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้กรอกเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ รวมถึงข้อมูลการสนทนาต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการจะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ เว้นแต่เกิดจากการกระทำของผู้ให้บริการโดยชัดแจ้ง


7) การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการ แล้วระบบปฏิบัติการเกิดความบกพร่องผิดพลาดไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นๆจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการมีอำนาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้บริษัทฯ ผู้ให้บริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอันอาจเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ โดยผู้ให้บริการ มิต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนล่วงหน้า


8) ข้อตกลงทั่วไป

   8.1 ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของทางราชการ กำหนดให้ผู้ให้บริการ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อผู้ให้บริการได้รับการร้องขอ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทำรายการเกี่ยวกับใช้บริการผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

    8.2 กรณีหากข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก


9) การแก้ไขข้อตกลง

ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ รวมทั้ง ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า


10) กฎหมายที่ใช้บังคับและการตีความ

    ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกกำหนดขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามให้ข้อตกลงเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงข้อที่ยังคงมีผลบังคับอยู่และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงฉบับนี้