หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ (64 ปี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม/IOD

บ.ย.ส.รุ่นที่ 28, พตส.รุ่นที่ 6, นธป.รุ่นที่ 8, BEP1/2022, 

DAP188/2021, RCL25/2021, BNCP12/2021

ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท อเบอร์-แอลไอเอ็ม จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บีอี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2562 - 2566
กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2562 - 2566
ประธานอนุกรรมการกฎหมาย การรถไฟแห่งประเทศไทย
2562 - 2566
กรรมการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
2551 - 2563
ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ (ุ64 ปี)

กรรมการบริษัท

การศึกษา

1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม/IOD

1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2. หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง

3. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

4. หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Finance Officer สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า

7. หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล

8. Director Certification Program –Thai Institute of Directors

9. Advanced Audit Committee Program – Thai Institute of Directors

10. Board Nomination and Compensation Program – Thai Institute of Directors

11. Risk Management Program for Corporate Leaders – Thai Institute of Directors

12. Board Essential Program รุ่นที่ 3 – Institute of Research and Development for Public Enterprises

13. ESG Leadership Program รุ่นที่ 1 - Institute of Research and Development for Public Enterprises

ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร/อนุกรรมการประเมินผลผู้จัดการ/อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
1. กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ – สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
2. อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ - กระทรวงคมนาคม
3. อนุกรรมการบริหาร – องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
4. กรรมการ KM & IT /กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน – การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5. ผู้อำนวยการ - องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
6. รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ /กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์/กลุ่มงานปฏิบัติการ - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและบัญชี/สายงาน สนับสนุนการบริหาร - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน - ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน
9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ธนาคารพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น
10. กรรมการและกรรมการบริหาร - สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
11. กรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ไอที จำกัด
12. รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล (59 ปี)

กรรมการบริษัทการศึกษา

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
 • DCP 132/2010 
 • TEPCoT รุ่นที่ 12
 • The 4 Essential Roles of Leadership
 • ACPG 39/2017
 • DSTART UP
 • Smart Marketing รุ่นที่ 4 -EDP รุ่นที่ 3/2552
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
เม.ย.2565 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2562 - มี.ค.2565
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2562
ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2556 - 2558
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2553 - 2556
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2552 - 2553
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2551 - 2552
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2550 - 2552
ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2544 – 2550
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
นายสมบัติ อยู่สามารถ (52 ปี)

กรรมการบริษัท

การศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
 • หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7/2560 สถาบันเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) (10/2014), Thai Institute of Directors (IOD) 
 • Chief Financial Officer Certification Program (CFO) สภาวิชาชีพบัญชี (2012)
 • Leadership Develoment Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA, 2012 (Module 1) 
 • Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (5/2010)
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ต.ค. 2560 - ก.พ. 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
ส.ค 2560 - ต.ค 2560
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2558 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
2554 - 2558
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2552 - 2554
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment -UU)
2552 - 2552
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2550 - 2552
ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
2548 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment - GWS)
2546 - 2548
ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน
นายบดินทร์ อุดล (53 ปี)

กรรมการบริษัท

การศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
 • Director Certificate Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2021)
 • พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2020) 
 • ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (2019)
 • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง, สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (2019)
 • Executive Development Program (EDP)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2019)
 • New Era of Governance & Internal Controls, Ernst & Young (EY) (2018)
 • Emergency Response Planning (2018)
 • คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2018)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (2018)
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
มิ.ย. 2563 - มี.ค. 2564
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
มี.ค. 2562 - พ.ค. 2562
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
2560 - ก.พ. 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์ (53 ปี)

กรรมการบริษัท

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล
เม.ย. 2563 - ก.ย. 2563
เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
มี.ค. 2563 - มี.ค. 2563
ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท สำนักเลขานุการบริษัท
2561 - ก.พ. 2563
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
2554 - พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2550 - 2554
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2549 - 2550
ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2545 - 2549
ผู้จัดการฝ่ายบริหารและประสานงานทั่วไป (Secondment – EHP)
2544 - 2545
ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
2544 - 2544
ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางสาวพิมพ์ภัสสร ณ นคร (37 ปี)

กรรมการบริษัท

การศึกษา

1. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหราชอาณาจักร (นักเรียนทุน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขากฎหมายการเงินและการค้าระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักร (นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนไทยพัฒน์) 

3. นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) London School of Economics and Political Sciences (LSE) สหราชอาณาจักร (นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนไทยพัฒน์) 

ประวัติการฝึกอบรม/IOD
ประสบการณ์ทำงาน
แสดง
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
คณะทำงานฝ่ายอำนวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
2559 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2557 - 2559
ผู้อำนวยการ กลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
2555 - 2557
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย