หน้าหลัก
ติดต่อ
แจ้งเบาะแสร้องเรียน

แจ้งเบาะแสร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องและกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


1. ทางไปรษณีย์

1) ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการผู้จัดการ

4) เลขานุการบริษัท

5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ6) ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์เเซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email )

คณะกรรมการตรวจสอบ

ac_uu@uu.co.th

กรรมการผู้จัดการ

md_uu@uu.co.th

เลขานุการบริษัท

corporate_secretary_uu@uu.co.th

3. กรอกแบบฟอร์ม

อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group
การกด ส่งข้อมูล ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯFF

แจ้งเบาะแสร้องเรียน
ส่งข้อมูลติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาร้องเรียน