หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
สมัครงาน

สมัครงาน

This content display in Thai language only.

สมัครงาน (CAREER at UU )

Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษ:ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน โดยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วยเรา ไม่กระทำการที่ป็นการละมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

"บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่ บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th"


ตำแหน่งาน
นิติกร/นิติกรอาวุโส
อัตราที่เปิดรับ
1 อัตรา
รายละเอียด
สมัครงาน
ตำแหน่งาน
วิศวกร-งานผลิต (โครงการน้ำอุตสาหกรรมปลวกแดง)
อัตราที่เปิดรับ
1 อัตรา
รายละเอียด
สมัครงาน
ตำแหน่งาน
ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
อัตราที่เปิดรับ
1 อัตรา
รายละเอียด
สมัครงาน
ตำแหน่งาน
วิศวกร-งานบริการ (กิจการประปาระยอง)
อัตราที่เปิดรับ
1 อัตรา
รายละเอียด
สมัครงาน
สนใจร่วมสมัครงานกับอีสท์วอเตอร์ได้ที่ https://www.eastwater.com/th/Career/ApplyForJobs