ระบบ Jar Test อัตโนมัติ
หน้าหลัก
สินค้า
ระบบ Jar Test อัตโนมัติ

Jar Test คือ การสร้างตะกอนเป็นทำ กระบวนการอนุภาคแขวนลอยขาดเสถียรภาพ การเติมสารเคมีในน้ำที่ทำให้ เนื่องจากสถานะของน้ำในธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานที่การใช้ จึงจำเป็นต้องหา ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม ที่เกิดจากการทดสอบที่เรียกว่า "Jar Test" เป็นการทดสอบ
หาเงื่อนไข ที่มีความเหมาะสมของการเติมและผสมสารเคมี ซึ่งการทำ Jar Test มีประโยชน์หลายประการ อาทิ

1.เปรียบเทียบผลของการใช้ สารเคมีสร้างตะกอน (ความเข้มข้น, ชนิดของสารเคมี)
2.หาค่า pH ที่เหมาะสม
3.การเติมและควบคุมความเป็นด่าง
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการเกิด ตะกอน
5.เงื่อนไขที่เหมาะสมด้านพลังงานที่ ใช้ในการกวนเร็ว และกวนช้า

ประโยชน์และความจำเป็นในการทำ Jar Test จึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ในการกำหนดเงื่อน
ไขเพื่อกำหนดการจ่ายสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อความรวดเร็ว สะดวก ลดภาระหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ ในการทำ Jar Test ผ่านนวัตกรรม
เครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมของอัตราการจ่ายและประมวลผลเพื่อปรับเพิ่ม-ลดอัตราจ่ายสารสร้างตะกอนอัตโนมัติ (UU Auto Jar Test)


ข้อดีของการใช้ระบบ UU Auto Jar Test
1. การใช้ระบบอัตโนมัติในการปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสร้างตะกอน จะช่วยให้สามารถใช้งานสารเคมีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ไม่ต้องจ่ายสารเคมีแบบ Overdose ประหยัดต้นทุนค่าสารเคมีไปได้อย่างน้อย 10-15% และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำ


2. ระบบอัตโนมัตินี้ยังช่วยลดการใช้แรงงานคน และลดเวลาในการปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสร้างตะกอน
นักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อมาทำ Jar Test ทุกวัน หรือหลายครั้งต่อวันหากคุณภาพน้ำดิบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

3. ระบบอัตโนมัตินี้ยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสร้างตะกอน: ระบบอัตโนมัตินี้จะช่วยให้ทำการปรับอัตราการจ่ายสารเคมีสำหรับการสร้างตะกอนได้อย่างแม่นยำ
และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการปรับอัตรา ซึ่งสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า.

4. ระบบอัตโนมัตินี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด: ระบบอัตโนมัตินี้จะทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตขึ้นมา
โดยทำการวัดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพและไร่สภาพที่ตรงตามข้อกำหนด.