น้ำประปาและน้ำสะอาด
หน้าหลัก
สินค้า
น้ำประปาและน้ำสะอาด

ระบบประปาผิวดิน

บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านน้ำมากว่า 20 ปี ในการบริหารเครือข่ายและระบบจ่ายน้ำประปา ดังนั้นระบบประปาผิวดินที่บริษัทจะเลือกใช้นั้นจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยการออกแบบ และก่อสร้างจะคำนึงถึงปริมาณความต้องการน้ำ คุณภาพน้ำดิบ เพื่อให้สามารถเลือกระบบผลิตประปาผิวดินที่เหมาะสม และผลิตภัณฑ์น้ำประปาที่ผลิตออกมาจะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตประปาผิวดิน เช่น Ultra Filtration (UF) , Reverse Osmosis (RO) เพื่อให้ลูกค้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเมมเบรน เป็นเทคโนโลยีในการกรองน้ำโดยใช้เมมเบรน จะอาศัยแรงดันทำให้น้ำผ่านรูพรุนเยื่อเมมเบรน (Pore Size) ไปได้ แต่สารแขวนลอยที่ใหญ่กว่ารูพรุนเยื่อเมมเบรนจะไม่สามารถผ่านได้ คือ Ultrafiltration และ สารละลายที่ใหญ่กว่ารูพรุนเยื่อเมมเบรนจะไม่สามารถผ่านได้ คือ Reverse Osmosis (RO) ให้ลูกค้าเป็นทางเลือกต่อไป


  Ultrafiltration (UF) สามารถกรองน้ำที่มีสิ่งสกปรกหรือสารแขวนลอยใช้ในการผลิตน้ำประปาและใช้ในขั้นตอนเตรียมน้ำให้แก่ระบบ Reverse Osmosis (RO) เป็นต้น...................

 

  Reverse Osmosis (RO) สามารถกรองสารละลายในน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม และน้ำประปาจากน้ำทะเล เป็นต้น