บำบัดน้ำเสีย
หน้าหลัก
สินค้า
บำบัดน้ำเสีย

ยูยู มีเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี วิธีทางชีวภาพตามความเหมาะสมกับแหล่งน้ำเสียของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม คุณลักษณะของน้ำเสีย งบประมาณการก่อสร้างและการเดินระบบ พื้นที่ในการติดตั้งเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Sequencing Batch Reactor เป็นต้น