หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ช่องทางชำระค่าน้ำประปาอีสท์วอเตอร์ และยูยู ด้วย QR Code

ช่องทางชำระค่าน้ำประปาอีสท์วอเตอร์ และยูยู ด้วย QR Code

หากลูกค้ามีความประสงค์ตรวจสอบค่าน้ำประปา หรือขอ QR Code เพื่อชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับพื้นที่บริการของท่าน (กิจการประปาสัตหีบ, กิจการประปาบ่อวิน, กิจการประปาหนองขาม และกิจการประปาหัวรอ) ผ่านระบบการพูดคุยแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ตามเมนูที่ปรากฏบนหน้าจอได้ทันที

อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group การกดเริ่มการสนทนา ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ