นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
ตำแหน่ง

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิดหน้าต่างนี้
นายสมบัติ อยู่สามารถ
ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ปิดหน้าต่างนี้
นายชนินทร์ นพรัมภา
ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

การศึกษา

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาขา Water Supply, Drainage, and Sewerage Engineering

ปิดหน้าต่างนี้
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ปิดหน้าต่างนี้
นายพลพจน์ เชนวิทยา
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิดหน้าต่างนี้
นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3

การศึกษา

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปิดหน้าต่างนี้
นายชนินทร์ นพรัมภา
ตำแหน่ง

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

การศึกษา

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาขา Water Supply, Drainage, and Sewerage Engineering

ปิดหน้าต่างนี้
นางอรัญญา เจียมจิตานันต์
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปิดหน้าต่างนี้
นางสาวนิดา เจริญศรี
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ

การศึกษา

ปริญญาโท การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปิดหน้าต่างนี้
นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

การศึกษา

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิดหน้าต่างนี้
นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปิดหน้าต่างนี้
นายประจักษ์ อมรกุล
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

            สาขาการจัดการจัดการสำหรับนักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ปิดหน้าต่างนี้
นายธนิต อมรพัชระ
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปิดหน้าต่างนี้
หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ


นายสมบัติ อยู่สามารถ

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร


นายชนินทร์ นพรัมภา

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ


นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1

นายพลพจน์ เชนวิทยา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 2

นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 3

นายชนินทร์ นพรัมภา

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นางอรัญญา เจียมจิตานันต์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนิดา เจริญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นางอาภรณ์ ภิรมย์รักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

นายประจักษ์ อมรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายธนิต อมรพัชระ

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์