หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

ยูยู พร้อมออกแบบระบบควบคุมเครื่องสูบนํ้าให้สอดคล้องตามปริมาณและแรงดัน ทั้งในระบบสูบนํ้าดิบ ระบบผลิตนํ้าประปา และระบบส่งจ่ายนํ้าประปา โดยสามารถควบคุมการทํางานได้แบบ Realtime ผ่าน
มือถือและคอมพิวเตอร์