หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ (Auto Chemical Dosing)

ระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ (Auto Chemical Dosing)

ระบบจ่ายสารเคมีเป็นหัวใจสําคัญในหลายอุตสาหกรรม ยูยู จึงได้พัฒนาระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

  • ปรับปริมาณการจ่ายสารเคมีให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของนํ้าดิบแบบ Real time
  • สามารถรายงานการใช้สารเคมีย้อนหลังได้รายวัน/เดือน/ปี
  • สังเกตการณ์และควบคุมการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

ข้อดีในการติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ

  • คุณภาพของนํ้าประปาที่ผลิตได้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
  • ลดความผิดพลาดจาก Human Error
  • ควบคุมต้นทุนสารเคมีได้อย่างเหมาะสม
  • อํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน