หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
แอปพลิเคชั่นสําหรับจัดการงาน Operation (UMW Application)

แอปพลิเคชั่นสําหรับจัดการงาน Operation (UMW Application)

UMW Application ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ยูยู ที่ช่วยบริหารจัดการงาน Operation อย่างเป็นระบบ เป็นคําตอบสําคัญในการสร้างระบบนิเวศในการทํางาน (Eco System) แบบ Smart Operation ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูล ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน บูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จากหลายส่วนงานสร้างเป็น Dashboard for Analysis ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนงานและการจัดการในแต่ละ Module ของ UMW App จะเริ่มตั้งแต่การ Recording Tracking  Monitoring Scoring Reporting Planning จนในที่สุดเกิดระบบนิเวศในการทำงาน (Eco System) แบบ Smart Operation (Self-Management)