หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ระบบสังเกตการณ์และวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า

ระบบสังเกตการณ์และวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า

UU Smart Power Monitoring เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี IoT
จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น