หน้าหลัก
ศูนย์บริการผู้ใช้น้ำ
ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (U Smart Service)

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (U Smart Service)

ยูยู พร้อมให้บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์ดิจิทัล พูดคุย ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นผ่าน Line OA Application ที่ดูแล
ลูกค้าได้แบบครบวงจรผ่าน Line OA: USmartService โดยติดตัง้ ระบบ Chatbot ทําหน้าทีเ่ สมือนเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการลูกค้า                                

  • ตรวจสอบค่านํ้า 
  • รับชําระเงินค่านํ้า 
  • ขอ QR Code ชําระเงินผ่านตัวแทน 
  • ขอติดตั้งมิเตอร์ 
  • แจ้งปัญหาการใช้งาน 
  • ส่งงานต่อให้ทีมช่างเข้าแก้ไข 
  • แจ้งข่าวสารสําคัญ ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม