ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ชื่อผู้ค้า *
ที่อยู่ (สำนักงาน/โรงงาน) *
ชื่อผู้ติดต่อ *
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์ *
โทรสาร *
อีเมล *
ประเภทธุรกิจ *
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย/บริการ
ท่อแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ - เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและจ่ายน้ำประปา
ที่ปรึกษา
การก่อสร้างอาคาร
SCADA
จ้างวางท่อ
วัสดุ อุปกรณ์
บริการ
อื่น ๆ
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
ทุนจดทะเบียน *
จำนวนพนักงาน/คนงาน *
ระยะเวลาการให้เครดิตเทอม *
ไฟล์เอกสารแนบ
หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน *
เลือกไฟล์
อัพโหลดไฟล์สำเร็จ
หมายเหต ทุกไฟล์แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล " .pdf " เท่านั้น
งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปีที่ผ่านมา *
เลือกไฟล์
อัพโหลดไฟล์สำเร็จ
หมายเหต ทุกไฟล์แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล " .pdf " เท่านั้น
ภพ.20 *
เลือกไฟล์
อัพโหลดไฟล์สำเร็จ
หมายเหต ทุกไฟล์แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล " .pdf " เท่านั้น
ผลงานที่ผ่านมา *
เลือกไฟล์
อัพโหลดไฟล์สำเร็จ
หมายเหต ทุกไฟล์แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล " .pdf " เท่านั้น และกรุณารวมไฟล์ผลงานของท่านให้เป็น File PDF เดียวกัน