หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการน้ำประปา น้ำเสีย น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคของประเทศ ด้วยเทคโนโลยี อย่างครบวงจร

พันธกิจ mission

การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อควบคุมคุณภาพ ลดความสูญเสีย และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่

กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร ลดอุบัติเหตุ และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม